Information om Budkeep

Användarvillkor

Användarvillkor och Försäkringsvillkor

Användarvillkor gällande från 2019-02-21
Försäkringsvillkor gällande från 2020-01-21

Användarvillkor


1. Allmän information och tjänstbeskrivning

Dessa villkor (”Användarvillkor”) gäller mellan Budkeep AB, org. nr 559179-1537, (nedan Budkeep”), och dig, om du är en innehavare av förvaringsutrymme (”Värd”) eller en gäst till sådant förvaringsutrymme  (”Gäst”). Värd och Gäst benämns gemensamt som ”användare”, så benämns även den som enbart registrerat  sig hos Budkeep. Dessa Användarvillkor, tillsammans med överenskommelser mellan Värden och Gästen, gäller även mellan den Värd, som tillhandahåller utrymme, och den Gäst som ska använda utrymmet för förvaring/parkering.

Budkeep tillhandahåller en plattform genom hemsidan www.budkeep.com för förmedling av kontakt mellan Värdar och Gäster som önskar förvara respektive låta förvara lösöre såsom möbler, flyttkartonger, bilar, båtar eller dylikt i olika typer av förvaringsutrymmen (”Tjänsten”). Förvaringsutrymmen benämns ”förvaringsutrymme” eller ”utrymme” i Tjänsten och nedan. Budkeep tillhandahåller inte några förvaringsutrymmen och garanterar inte genom denna Tjänst att en Värd får del av lösöre att förvara i sitt utrymme eller att en Gäst finner en Värd som kan förvara Gästens lösöre.

Dessa Användarvillkor tillsammans med övriga vid var tid gällande villkor som finns på Budkeeps webbplats och eventuella applikationer, reglerar användarens användning av Tjänsten.

2. Registreringsprocessen

Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över 18 år samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen ska kunna visa att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Användarvillkoren.

Endast ett användarkonto per användare är tillåtet såvida användaren inte fått ett skriftligt medgivande från Budkeep att öppna ytterligare konton. Användaren får inte överlåta eller på något annat sätt dela information om sitt användarkonto till annan part.

Genom att acceptera Användarvillkoren och skapa ett användarkonto ingår användaren ett avtal med Budkeep avseende användarens användning av Tjänsten.

För att få tillgång till Tjänsten ska:

1. samtliga uppgifter i registreringsformuläret på www.budkeep.com ska vara
fullständiga och korrekta;

2. Användarvillkoren; samt

3. personuppgifts och integritetspolicy, vara godkända.

Användaren ansvarar för att hålla sina registrerade uppgifter aktuella och korrekta. Budkeep förbehåller sig rätten att efterfråga ytterligare uppgifter av användaren.

Tjänsten tillhandahålls inte till fysiska eller juridiska personer som tidigare har agerat i strid med de Användarvillkor och/eller Budkeeps personuppgifts och integritetspolicy.

3. Villkor för avtalet mellan Värden och Gästen

Avtalsslutande

När en Värd får en förfrågan av en Gäst kommer information om detta meddelas genom en notifikation på plattformen, ett e-postmeddelande eller liknande från Budkeep. Värden ska snarast svara om denne accepterar bokningen eller inte. I avsaknad av svar inom 72 timmar från att Budkeep skickade meddelandet till Värden nekas bokningen.

Om Värden accepterar bokningen så ingår denne ett bindande avtal med Gästen på de villkoren som framgår av denna punkt 3, punkterna 4 och 5 nedan, samt av annonsen och vad som vidare överenskommits mellan Värden och Gästen via Tjänsten (”Avtalet”). Om de villkor Värden och Gästen kommit överens om strider mot villkoren i dessa Användarvillkor, med undantag för vad som gäller för betalning, gäller vad Värden och Gästen kommit överens om. Värden och Gästen ansvarar för att deras överenskommelse uppfyller vid var tid gällande lagkrav. Avtalet gäller, med undantag för ny avtalstid, på oförändrade villkor om Värden och Gästen kommer överens om att förlänga avtalstiden. Detta innebär bl.a. att Värden alltjämt är bunden av vid var tid aktuella Användarvillkor, och äger därför aldrig rätt att kringgå Budkeeps plattform genom att exempelvis använda annan betalningslösning en den av Budkeep tillhandahållna.

Avtalet mellan Värden och Gästen ska inte innebära att Gästen tillhandahålls exklusiv nyttjanderätt och fri access till förvaringsutrymmet. Avtalet mellan Värden och Gästen innebär istället att Gästen lämnar över sitt lösöre till Värden som under avtalstiden förvarar lösöret åt Gästen på lämpligt sätt.

Budkeep är inte avtalspart i Avtalet som enbart gäller mellan Värden och Gästen.

Avtalstid, uppsägning och användning

Om Värden och Gästen har kommit överens om att Avtalet ska upphöra en viss dag, upphör Avtalet den dagen utan föregående uppsägning.

Om avtalstiden enligt Avtalet ska löpa tillsvidare ska Avtalet sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar, om parterna inte kommer överens om annat. Uppsägningen ska skickas skriftligen i enlighet med de meddelandebestämmelser som gäller enligt punkt 18 i dessa Användarvillkor. Om Gästen agerar i strid med Avtalet har Värden rätt att säga upp Avtalet att upphöra omedelbart.

De utrymmen som erbjuds genom Tjänsten får endast användas för förvaring av lös egendom, aldrig som bostad eller på annat sätt för människor eller djur att vistas i.

Gästens tillträde och tillgång till Gästens lösöre, som Värden förvarar, regleras enligt särskild överenskommelse mellan Värden och Gästen.

Om Gästen inte hämtar sitt lösöre från utrymmet vid avtalstidens utgång ska Värden skicka Gästen ett meddelande enligt punkt 18 nedan, där Gästen anmanas att hämta lösöret och informeras om att lösöret annars kan komma att säljas efter tre månader från det att Värden skickade meddelandet till Gästen. När tre månader har passerat från att Värden skickade meddelandet till Gästen, utan att Gästen hämtat sitt lösöre, har Värden rätt att sälja lösöret till vid tiden för försäljningen gällande marknadspris. Värden har rätt att tillgodogöra sig skälig ersättning för kostnader hänförliga till försäljningen samt eventuell obetald förvaringsavgift och förvaringsavgift för den tid Gästen nyttjat utrymmet efter avtalstidens utgång. Serviceavgift för motsvarande perioder ska tillfalla Budkeep om medel finns. Återstående summa från försäljningen ska tillfalla Gästen.

Innan Värden påbörjar en försäljning av lösöret enligt punkten ovan är Värden skyldig att informera Budkeep om att Gästen inte har hämtat sitt lösöre.

Särskilt om garageplats

Om Värden upplåter en garageplats, dvs. en parkeringsplats i en byggnad, till Gästen, gäller inte regleringen kring uppsägning och uppsägningstid enligt ovan. Värden och Gästen ska istället komma överens om en avtals- och uppsägningstid som överensstämmer med regleringen i 12 kap. jordabalken samt i övrigt iaktta jordabalkens tvingande lagstiftning.

4. Värden skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 4 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Värd. Budkeep tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att nå ut till Gäster i syfte att erbjuda Gäster att låta förvara lösöre i ditt förvaringsutrymme.

Värdens beskrivning av utrymmet i annonsen ska vara korrekt och ska uppdateras om utrymmet skulle förändras. De fotografier som bifogas annonsen ska visa det utrymme som avses i annonsen. Budkeep förbehåller sig rätten att kräva att en annons har ett minsta antal fotografier av ett visst format, storlek och upplösning. Värden får enbart lägga upp en annons per utrymme.

Ansvar

Värden är ensamt ansvarig för förvaringsutrymmet. Budkeep har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd tillhandahåller genom Tjänsten. Värden är skyldig att följa vid var tid tillämplig lagstiftning. Vidare ansvarar Värden för att denne har rätt att förvara Gästens lösöre i det annonserade utrymmet.

Om ett annonserat utrymme blir otillgängligt eller villkoren för annonsen förändras, ska Värden uppdatera eller ta bort annonsen snarast. Budkeep förbehåller sig rätten att inaktivera en inaktuell annons om en Värd inte gör detta inom rimlig tid.

En Värd får inte marknadsföra annat än det utrymme som önskas förmedlas genom Budkeeps plattform. Annan typ av reklam eller att infoga hyperlänkar i annonsen kopplade till en extern webbsida eller liknande är förbjudet.

Värden, inte Budkeep, är ensam ansvarig för att Gästen får lämna sitt lösöre i det aktuella förvaringsutrymmet. Värden garanterar att Värden har rätt att låta Gäster förvara lösöre i sitt förvaringsutrymme via Tjänsten enligt samtliga tillämpliga lagar och eventuella avtal mellan Värden och tredje man. Värden ansvarar för att annonsering av förvaringsutrymme sker på ett riktigt sätt som reflekterar verkligt skick och egenskaper för aktuellt förvaringsutrymme.

Om tillhandahållandet av förvaringsutrymme som Gästen betalat för inte fullföljs på grund av omständigheter som Värden svarar för (t.ex. överbelastning eller överbokningar) och Gästen riktar krav mot Budkeep, är Värden ansvarig för att ersätta Budkeep för våra kostnader och eventuella skador. Om Gästens egendom lider skada eller förlust med anledning av omständighet som Värden ansvarar för, ska Värden utge ersättning till Gästen för sådan skada.

Värden ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och företagsspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Värden misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Värden omedelbart ändra lösenordet till sitt användarkonto och kontakta oss. Värden får inte överlåta sitt användarkonto till något annat företag, person eller organisation.

Värden ansvarar för att kontrollera legitimation på Gästen när Gästen överlämnar sitt lösöre till Värden.

5. Gästens skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 5 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Gäst. Budkeep tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att hitta olika typer av förvaringsutrymme som Värdar tillhandahåller.

Alla erbjudanden som presenteras via Tjänsten innebär icke-bindande erbjudanden om inte annat anges. Erbjudandena gäller i mån av tillgänglighet.

Ansvar

Gästen ansvarar för all aktivitet som sker under Gästens användarkonto.

Gästen är skyldig att erlägga den förvaringsavgift som överenskommits mellan Värden och Gästen med iakttagande av regleringen i punkt 9.2 nedan.

Gästen ansvarar för att det lösöre som ska förvaras i utrymmet inte är förbjudet lösöre så som t.ex. levande eller döda djur och insekter, vapen, vapendelar, sprängämnen och ammunition, lättantändliga-, explosiva-, radioaktiva- och brandfarliga ämnen, narkotika, droger och mediciner, alkoholhaltiga drycker och tobak, mänskliga kvarlevor inklusive aska; levande växter, färskvaror och avfall, giftiga, frätande och smittförande ämnen, komprimerade och kondenserade gaser, ruttna-, mögliga-, fuktiga- eller infekterade objekt, föremål som avger rök eller stark lukt, värdehandlingar, kontanter, kredit- eller bankkort och värdepapper, identitetshandlingar, gods som kan ogiltigförklara en försäkring för utrymmet eller objekten; eller andra enligt lag förbjudna objekt eller som kan förorsaka olägenhet för Värden eller andra.

I övrigt får det lösöre som magasineras inte strida mot dessa Användarvillkor eller vid var tid gällande svensk lag. Även annat lösöre som inte är specificerat under benämning förbjudet lösöre kan vara förbjudet att magasinera. Vid frågor kring om det Gästen vill förvara utgör förbjudet lösöre, kontakta Budkeep.

Gästen försäkrar att förvaringsutrymmet används till att förvara lös egendom som inte strider mot Användarvillkoren. Förvaringsutrymmet får inte heller användas för andra ändamål än det som avses i Avtalet mellan Värden och Gästen.

Gästen försäkrar att det som förvaras i utrymmet är antingen något som denne har äganderätt/full förfoganderätt över eller har skriftlig fullmakt att magasinera för någon annans räkning.

Om Gästen har betalat avgiften för ett förvaringsutrymme som Värden erbjudit att tillhandahålla via Tjänsten, men Gästen inte skulle få tillgång till Värdens förvaringsutrymme ska Gästen vända sig direkt till Värden enligt Avtalet mellan Gästen och Värden.

Användning

Gästen ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Gästen misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Gästen omedelbart ändra sitt lösenord och kontakta oss. Om Värden eller Värdens förvaringsutrymme lider skada med anledning av omständighet som Gästen ansvarar för, ska Gästen utge ersättning till Värden för sådan skada. Budkeep har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd tillhandahåller genom Tjänsten.

Gästen ansvarar för att hämta allt sitt lösöre, vid överenskommen avtalstids utgång. Om Gästen inte hämtat upp sitt lösöre i utrymmet, vid avtalstiden utgång, kan Gästen debiteras ytterligare förvaringsutgifter.

6. Recension

Gäster och Värdar har möjlighet att betygsätta varandra efter genomförd förvaring av lösöre i ett förvaringsutrymme. Omdömen och betyg publiceras i Tjänsten och är tillgängliga för övriga användare.

7. Tjänster från tredje man

Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll och/eller tjänster tillgängliga (t.ex. Facebook och Google). Applikationerna kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer som i så fall styr användarens användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av. Användaren accepterar att Budkeep inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

8. Avslutande eller avstängning av användarkonto

Användaren kan när som helst avsluta sitt användarkonto genom att välja ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Om användaren som Värd avslutar sitt användarkonto kommer Budkeep betala ut samtliga avgifter, med avdrag för serviceavgift enligt punkt 9.2 nedan, som Budkeep mottagit från Gäster på uppdrag av dig som Värd fram till det datum när du avslutar ditt användarkonto.

Budkeep förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller avsluta ett användarkonto om en användare eller någon som användaren ansvarar för bryter mot Användarvillkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Budkeep eller tredje man skada.

Budkeep har rätt att säga upp och avsluta en användares tillgång till Tjänsten med en månads uppsägningstid. I förekommande fall betalar Budkeep ut utestående avgifter enligt ovan.

9. Betalning och avgift

9.1 Serviceavgift

Budkeep har en delad serviceavgift för värdar och gäster, "serviceavgift". Avgiften för värdar är 5% och denna avgift baseras på det pris som specificeras i annonsformuläret. Avgiften för gästen är 15% och adderas på det begärda hyresbeloppet.

9.2 Betalning

Transaktioner mellan Värden och Gästen å ena sidan och mellan Budkeep och Värden å andra sidan, behandlas av Stripe som tredje part. Stripe tar emot den totala förvaringsavgiften av Gästen och betalar sedan ut den överenskomna förvaringsavgiften, med avdrag för serviceavgiften, till Värden samt serviceavgiften till Budkeep. Utbetalningen av förvaringsavgiften respektive serviceavgiften sker så fort inbetalningen har gjorts till Stripe och Värden accepterat förfrågningen från Gästen samt bekräftat access, dock senast inom sju (7) arbetsdagar. Innan utbetalning görs av Stripe, kan Värden behöva verifiera sitt konto genom att skicka in en kopia på en ID-handling. Vid betalningar via Stripes betalningstjänst tillämpas Stripes vid var tid gällande villkor.

Andra betalningsmetoder än de som Budkeep erbjuder är inte tillåtna vid användning av Tjänsten. Värden och Gästen får inte kringgå Budkeeps betalningslösning.

Användaren av Tjänsten är medvetna om att användningen av Tjänsten är förenad med avgifter. För förvaring i ett förvaringsutrymme gäller de priser som från tid till annan anges i respektive annons. Priserna ska anges inklusive eventuell mervärdesskatt. Värden är medveten om och accepterar att Värden inte kan begära högre avgift för den avtalade förvaringsperioden i ett förvaringsutrymme efter bindande bokning mellan Värden och Gästen.

10. Ansvarsbegränsningar och reklamation

Budkeep är inte part i avtalet mellan Värd och Gäst, såsom definierat i punkt 3 ovan. Budkeep har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Värd eller Gäst för avtal som Värd och Gäst ingår genom nyttjandet av Tjänsten. Budkeep har heller ingen skyldighet att tillhandahålla något förvaringsutrymme, och har heller inget ansvar avseende någon omständighet hänförlig till de förvaringsutrymmen som Värdar erbjuder genom Tjänsten. Budkeep ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor för att underlätta kommunikationen mellan Värd och Gäst.

Budkeep friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkt och indirekt skada och/eller förlust eller skador som uppstått för Värd, Gäst eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan eller förlusten uppstått och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Budkeep ansvarar i inget fall för skada på fast eller lös egendom. Budkeep friskriver sig vidare helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Värd och Gäst.

Budkeeps sammanlagda ansvar gentemot Värd respektive Gäst är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till ett belopp om 10 000 kronor.

Med förbehåll för vad som anges ovan, ska reklamation och andra anspråk avseende användningen av Tjänsten framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att användaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom tre (3) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket förfaller.

11. Uppförandekod

Budkeep förbehåller sig rätten att avsluta användares konto vid olämpligt beteende såsom exempelvis beteende som kan skada Budkeeps renommé. Budkeep förbehåller sig även rätten att ta bort annonser med innehåll som kan uppfattas som stötande. Diskriminering av användare på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är inte tillåten.

12. Ändring av Användarvillkor

Budkeep förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller design. Ändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, justeras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras.

Budkeep har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Användarvillkoren eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten. Vid väsentliga ändringar kommer användare informeras om ändringarna via e-post eller genom ett meddelande på respektive användares användarkonto. Användarens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har införts utgör ett godkännande av ändringarna.

13. Personuppgifts- och integritetspolicy

I Budkeeps personuppgifts- och integritetspolicy finns information om hur användares personuppgifter behandlas och hur dessa och användares integritet skyddas.

Policyn hanterar bl.a. följande frågor.
● Vilken information Budkeep samlar in om sina användare och grunden för den.
● Hur Budkeep samlar in information om sina användare.
● Hur Budkeep lagrar och skyddar informationen om sina användare.

Genom att använda Tjänsten godkänner användaren Budkeeps personuppgifts- och integritetspolicy.

14. Immateriella rättigheter

Allt material som Budkeep tillhandahåller via Tjänsten och andra därmed relaterade applikationer, kan vara skyddade av immaterialrättslig lagstiftning. Återgivande och mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddat material eller delar av det, förutsätter skriftligt samtycke från Budkeep.

De varumärken och/eller andra kännetecken som Budkeep äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Budkeep.

15. Länkar

Budkeep ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Budkeeps webbplatser eller applikationer till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

16. Avstängning, driftavbrott m.m.

Budkeep kan inte garantera oavbruten tillgänglighet till Tjänsten då driftavbrott kan förekomma på grund av underhållsåtgärder, utvecklingsarbete m.m., vilket innebär att Tjänstens tillgänglighet kan vara helt eller delvis begränsad. Avbrott kan ske utan föregående kommunikation men kommer om möjligt, vid längre planerade avbrott, att kommuniceras med användarna i förväg.

17. Klagomål

Om användaren är missnöjd med Tjänsten, bör användaren i första hand, till den del det berör förvaringsutrymmet, vända sig direkt till Värden. På motsvarande vis bör Värden vända sig direkt till Gästen. Önskar Värden eller Gästen kontakta Budkeep hänvisas till information under ”Kontakta oss” på budkeep.com.

18. Meddelanden

Meddelanden i anledning av dessa Användarvillkor ska skickas skriftligen till den andra parten. Om meddelanden skickas till användare, ska meddelandet skickas via Budkeeps meddelandetjänst direkt mellan användare. Ska meddelandet skickas till Budkeep används funktionen ”Kontakta oss” på budkeep.com. Meddelandet har kommit fram till mottagaren samma tid som det skickades.

19. Övrigt

Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

20. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Eventuell tvist med anledning av avtalet, ska avgöras av allmän domstol.
Försäkringsvillkor


Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan. Budkeep har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. Genom gruppavtalet är samtliga Budkeeps kunder som hyr ut egendom gruppmedlemmar och omfattas av försäkringen enligt dessa försäkringsvillkor. 

1. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen omfattar både den som hyr och den som hyr ut förvaringsutrymme. 

1.1. Värd
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som hyr ut förvaringsutrymme som står angivet på försäkringsbeskedet. 

1.1. Gäst
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som förvarar egendom hos värden som står angivet på försäkringsbeskedet. 

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). Försäkringen är i kraft under uthyrningstiden. 

2.1. Förnyelse av försäkringsavtalet
Försäkringen kan inte förnyas. 

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust som inträffar i Sverige. 

4. Anslutning till försäkringen och försäkringspremie

Försäkringen ingår automatiskt i samband med att försäkrad transporterar eller förvarar egendom via Budkeep i enlighet med dessa villkor. Premien betalas av försäkringstagaren, Budkeep.

5. Vad försäkringen gäller för 

5.1. Värd
Försäkringen gäller för skador som är avgränsade till förvaringsutrymmet. Försäkringen gäller även förlust eller stöld av egendom i anslutning till att gästen får tillträde till förvaringsutrymmet.

5.1.1. Självriskreducering 
Vid fall då skada, förlust eller stöld omfattas av annat försäkringsskydd (exempelvis genom hemförsäkring) lämnar försäkringen ersättning för den självrisk som dragits av genom den försäkrades ordinarie försäkring. Om skadan understiger den försäkrades ordinarie självrisk eller om ordinarie försäkring saknas lämnas ingen ersättning. 

5.1.2. Allriskförsäkring
För skador som inte omfattas av ordinarie hemförsäkring enligt 5.1.1, lämnas ersättning för allriskskada. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada inom avgränsat förvaringsutrymme eller förlust av egendom och som gästen kan hållas ansvarig för. 

5.2. Gäst
Försäkringen gäller för skador, förlust eller stöld av egendom som förvaras inom angivet förvaringsutrymme och som beskrivits i en inventarielista i samband med bokningen i enlighet med Budkeeps användarvillkor. 

5.2.1.Självriskreducering
Vid fall då skada, förlust eller stöld omfattas av annat försäkringsskydd (exempelvis genom hemförsäkring) lämnar försäkringen ersättning för den självrisk som dragits av genom den försäkrades ordinarie försäkring. Om skadan understiger den försäkrades ordinarie självrisk eller om ordinarie försäkring saknas lämnas ingen ersättning. 

5.2.2.Allriskförsäkring
För egendom som inte omfattas av annan försäkring enligt 5.2.1 lämnas ersättning för allriskskada. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada inom avgränsat förvaringsutrymme eller förlust av egendom som förvaras inom det angivna förvaringsutrymmet.

6. Försäkringsbelopp

6.1. Självriskreducering
Vid skada enligt 5.1.1 och 5.2.1 lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från den försäkrades ordinarie försäkring, dock högst med 10 000 kr per skada. 

6.2. Allriskförsäkring
För egendom som inte omfattas av ett befintligt försäkringsskydd enligt 5.2 kan försäkringen lämna ersättning upp till högst 20 000 kronor per skada. 

6.3. Självrisk
Allriskförsäkringen enligt 5.2 omfattas av en självrisk på 600 kr per skada. 

7. Försäkringens upphörande

Gruppmedlem kan när som helst välja att avstå från försäkringen genom att meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta. Försäkringsgivaren och Budkeep kan säga upp gruppförsäkringen vid försäkringstidens utgång. Uppsägning gäller då gentemot samtliga försäkrade och får verkan tidigast en månad efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan vidare säga upp gruppförsäkringen i förtid om den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren eller om Budkeep är i dröjsmål med premiebetalningen. Då får uppsägningen verkan gentemot de försäkrade först 14 dagar efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan även säga upp 4 gruppförsäkringen i förtid om det annars är tillåtet enligt försäkringsavtalslagen (2005:104). 

8. Vad försäkringen inte gäller för 

8.1. Krig, terrorism eller upplopp
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten.

8.2. Framkallande av skada
Försäkringen gäller inte om den försäkrade har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om dessa annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

8.3. Repor och slitage
Ersättning lämnas inte för skada bestående av repa eller normalt förekommande slitage om detta inte påverkar egendomens användbarhet.

8.4. Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
Ersättning lämnas inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott orsakad av den försäkrade.  

8.5. Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av
• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
• arbetsmarknadskonflikt
• konfiskation eller nationalisering
• rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.
Förbehållet gällande arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

8.6. Leverantörsgaranti
Försäkringen gäller inte för fel på objekt som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, liknande åtagande eller presumtionsansvar enligt lag. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att den som ansvarar bestrider att fullgöra ansvaret eller inte kan fullgöra ansvaret.

8.7. Tredjepartsansvar
Försäkringen gäller inte för det ansvar som användaren av tjänsten har gentemot tredje part.

8.8. Undantagen egendom
Försäkringen omfattar inte följande egendom
• Vapen eller delar till vapen
• Smycken och klockor
• Redan skadat gods
• Levande djur
• Tobak eller alkohol
• Kontanter eller värdepapper.

9. Säkerhetsföreskrifter

• Dörr till förvaringsutrymmet ska vara låst med för dörren avsett lås. Fönster samt altanterrass eller balkongdörrar ska i förekommande fall vara stängda och reglade inifrån. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av förrådet. Nyckel får inte vara försedd med uppgift eller förvarad så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går. Har du anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel till förvaringsutrymmet, måste du omedelbart byta lås.
• Förvaringsutrymmet ska vara utrustat med brandlarm

10. Anmälan om skada

Skada skall anmälas till Omocom snarast från det den försäkrade fått kännedom om skadan. Anmälan görs via Budkeeps applikation för aktuell annons. Vid frågor kontakta 08 520 278 70 eller via e-post hello@omocom.se.

Vid skada skall den försäkrade insända
• Ifylld skadeanmälan,
• kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott,
• kvitto på̊återanskaffad eller reparerad egendom,
• kopia på ersättningsbesked från försäkringsgivaren för ordinarie försäkring.

10.1. Medverkan vid skadereglering
Du måste i högsta möjliga utsträckning medverka till att skadehändelsen kan klaras upp så snart som möjligt. I synnerhet ska du lämna upplysningar och uppgifter som kan ha betydelse för skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som skaderegleraren ställer. Om försäkringsgivaren drabbas av skada till följd av att du inte medverkat, sätts din ersättning ned efter vad som under omständigheterna kan anses vara skäligt. 

10.2. Så regleras skadan
När du har anmält skadan till oss avgör vi hur skadan ska ersättas. Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning eller kontantersättning. Vi har alltid rätt att överta egendom som vi har ersatt. Vi ansvarar för skadekostnaden efter eventuellt åldersavdrag.

10.3. Oriktiga uppgifter i samband med skada
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning efter skada, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning enligt denna försäkring, kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. 

11. Skadevärderingsregler

Omocom har rätt att avgöra reparationsmetod eller om den skadade egendomen ska repareras, ersättas med ny egendom eller ersättas kontant.

Om Omocom godtagit att ersättning ska ske genom reparation, ska du ta kontakt med en reparatör du har förtroende för och inhämta prisförslag för godkännande av Omocom. Omocom har sedan rätt att avgöra var egendomen ska inköpas eller repareras.

Begagnade och alternativa delar ska om så är möjligt användas.

Du ska själv som ägare till egendomen efter Omocoms medgivande beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. Försäkringsgivaren övertar äganderätten till all förlorad egendom som har ersatts.

11.1. Avskrivningsmetod
Skada eller förlust på egendom enligt vad som framgår av avsnitt 4 värderas till kostnaden för återställande utifrån egendomens dagsvärde. Med dagsvärde menas egendomens marknadsvärde vid viss tidpunkt, med hänsyn till egendomens ålder och skick vid skadetillfället. Det är den försäkrade som ska styrka egendomens dagsvärde.

Om dagsvärde inte kan fastställas fastställer Omocom ett marknadsvärde med stöd av tillgängliga värderingsverktyg, såsom marknadsplatser och tjänster för objektvärdering.

Avskrivning begränsas alltid till högst 80 % av nyanskaffningsvärdet. 

12. Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste anmäla detta till Omocom inom tio år från tidpunkten då skadan upptäcktes. Annars går rätten till ersättning förlorad.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan mot bolaget alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

13. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

14. Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 

15. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W.R. Berkley Nordic, Sverige filial, genom Omocom som är anknuten försäkringsförmedlare. 

16. Försäkringsavtalslagen

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). 

17. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av Omocom och av Berkley, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning, myndigheters föreskrifter samt den information om behandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sin webbplats (se omocom.se, budkeep.se och berkleyforsakring.se/datasakerhet/). Kontakta oss om du vill få respektive företags information skickad till dig.

18. Om vi inte kommer överens

Omprövning av ditt ärende
Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig hos försäkringsgivaren (Berkley), genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning.
Omocom nås på telefonnr: 08 520 278 70, e-postadress: hello@omocom.se.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad. ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon nr: 08-508 860 00, webbsida: www.arn.se, e-postadress: arn@arn.se. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, telefon nr: 0200-22 58 00, webbsida: konsumenternasforsakringsbyra.se, epost via webbformulär.

Allmän domstol
En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol