Information om Budkeep

Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor gällande från 2019-02-21

1. Allmän information och tjänstbeskrivning

Dessa villkor (”Användarvillkor”) gäller mellan Budkeep AB, org. nr 559179-1537, (nedan Budkeep”), och dig, om du är en innehavare av förvaringsutrymme (”Värd”) eller en gäst till sådant förvaringsutrymme  (”Gäst”). Värd och Gäst benämns gemensamt som ”användare”, så benämns även den som enbart registrerat  sig hos Budkeep. Dessa Användarvillkor, tillsammans med överenskommelser mellan Värden och Gästen, gäller även mellan den Värd, som tillhandahåller utrymme, och den Gäst som ska använda utrymmet för förvaring/parkering.

Budkeep tillhandahåller en plattform genom hemsidan www.budkeep.com för förmedling av kontakt mellan Värdar och Gäster som önskar förvara respektive låta förvara lösöre såsom möbler, flyttkartonger, bilar, båtar eller dylikt i olika typer av förvaringsutrymmen (”Tjänsten”). Förvaringsutrymmen benämns ”förvaringsutrymme” eller ”utrymme” i Tjänsten och nedan. Budkeep tillhandahåller inte några förvaringsutrymmen och garanterar inte genom denna Tjänst att en Värd får del av lösöre att förvara i sitt utrymme eller att en Gäst finner en Värd som kan förvara Gästens lösöre.

Dessa Användarvillkor tillsammans med övriga vid var tid gällande villkor som finns på Budkeeps webbplats och eventuella applikationer, reglerar användarens användning av Tjänsten.

2. Registreringsprocessen

Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över 18 år samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen ska kunna visa att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Användarvillkoren.

Endast ett användarkonto per användare är tillåtet såvida användaren inte fått ett skriftligt medgivande från Budkeep att öppna ytterligare konton. Användaren får inte överlåta eller på något annat sätt dela information om sitt användarkonto till annan part.

Genom att acceptera Användarvillkoren och skapa ett användarkonto ingår användaren ett avtal med Budkeep avseende användarens användning av Tjänsten.

För att få tillgång till Tjänsten ska:

1. samtliga uppgifter i registreringsformuläret på www.budkeep.com ska vara
fullständiga och korrekta;

2. Användarvillkoren; samt

3. personuppgifts och integritetspolicy, vara godkända.

Användaren ansvarar för att hålla sina registrerade uppgifter aktuella och korrekta. Budkeep förbehåller sig rätten att efterfråga ytterligare uppgifter av användaren.

Tjänsten tillhandahålls inte till fysiska eller juridiska personer som tidigare har agerat i strid med de Användarvillkor och/eller Budkeeps personuppgifts och integritetspolicy.

3. Villkor för avtalet mellan Värden och Gästen

Avtalsslutande

När en Värd får en förfrågan av en Gäst kommer information om detta meddelas genom en notifikation på plattformen, ett e-postmeddelande eller liknande från Budkeep. Värden ska snarast svara om denne accepterar bokningen eller inte. I avsaknad av svar inom 72 timmar från att Budkeep skickade meddelandet till Värden nekas bokningen.

Om Värden accepterar bokningen så ingår denne ett bindande avtal med Gästen på de villkoren som framgår av denna punkt 3, punkterna 4 och 5 nedan, samt av annonsen och vad som vidare överenskommits mellan Värden och Gästen via Tjänsten (”Avtalet”). Om de villkor Värden och Gästen kommit överens om strider mot villkoren i dessa Användarvillkor, med undantag för vad som gäller för betalning, gäller vad Värden och Gästen kommit överens om. Värden och Gästen ansvarar för att deras överenskommelse uppfyller vid var tid gällande lagkrav. Avtalet gäller, med undantag för ny avtalstid, på oförändrade villkor om Värden och Gästen kommer överens om att förlänga avtalstiden. Detta innebär bl.a. att Värden alltjämt är bunden av vid var tid aktuella Användarvillkor, och äger därför aldrig rätt att kringgå Budkeeps plattform genom att exempelvis använda annan betalningslösning en den av Budkeep tillhandahållna.

Avtalet mellan Värden och Gästen ska inte innebära att Gästen tillhandahålls exklusiv nyttjanderätt och fri access till förvaringsutrymmet. Avtalet mellan Värden och Gästen innebär istället att Gästen lämnar över sitt lösöre till Värden som under avtalstiden förvarar lösöret åt Gästen på lämpligt sätt.

Budkeep är inte avtalspart i Avtalet som enbart gäller mellan Värden och Gästen.

Avtalstid, uppsägning och användning

Om Värden och Gästen har kommit överens om att Avtalet ska upphöra en viss dag, upphör Avtalet den dagen utan föregående uppsägning.

Om avtalstiden enligt Avtalet ska löpa tillsvidare ska Avtalet sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar, om parterna inte kommer överens om annat. Uppsägningen ska skickas skriftligen i enlighet med de meddelandebestämmelser som gäller enligt punkt 18 i dessa Användarvillkor. Om Gästen agerar i strid med Avtalet har Värden rätt att säga upp Avtalet att upphöra omedelbart.

De utrymmen som erbjuds genom Tjänsten får endast användas för förvaring av lös egendom, aldrig som bostad eller på annat sätt för människor eller djur att vistas i.

Gästens tillträde och tillgång till Gästens lösöre, som Värden förvarar, regleras enligt särskild överenskommelse mellan Värden och Gästen.

Om Gästen inte hämtar sitt lösöre från utrymmet vid avtalstidens utgång ska Värden skicka Gästen ett meddelande enligt punkt 18 nedan, där Gästen anmanas att hämta lösöret och informeras om att lösöret annars kan komma att säljas efter tre månader från det att Värden skickade meddelandet till Gästen. När tre månader har passerat från att Värden skickade meddelandet till Gästen, utan att Gästen hämtat sitt lösöre, har Värden rätt att sälja lösöret till vid tiden för försäljningen gällande marknadspris. Värden har rätt att tillgodogöra sig skälig ersättning för kostnader hänförliga till försäljningen samt eventuell obetald förvaringsavgift och förvaringsavgift för den tid Gästen nyttjat utrymmet efter avtalstidens utgång. Serviceavgift för motsvarande perioder ska tillfalla Budkeep om medel finns. Återstående summa från försäljningen ska tillfalla Gästen.

Innan Värden påbörjar en försäljning av lösöret enligt punkten ovan är Värden skyldig att informera Budkeep om att Gästen inte har hämtat sitt lösöre.

Särskilt om garageplats

Om Värden upplåter en garageplats, dvs. en parkeringsplats i en byggnad, till Gästen, gäller inte regleringen kring uppsägning och uppsägningstid enligt ovan. Värden och Gästen ska istället komma överens om en avtals- och uppsägningstid som överensstämmer med regleringen i 12 kap. jordabalken samt i övrigt iaktta jordabalkens tvingande lagstiftning.

4. Värden skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 4 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Värd. Budkeep tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att nå ut till Gäster i syfte att erbjuda Gäster att låta förvara lösöre i ditt förvaringsutrymme.

Värdens beskrivning av utrymmet i annonsen ska vara korrekt och ska uppdateras om utrymmet skulle förändras. De fotografier som bifogas annonsen ska visa det utrymme som avses i annonsen. Budkeep förbehåller sig rätten att kräva att en annons har ett minsta antal fotografier av ett visst format, storlek och upplösning. Värden får enbart lägga upp en annons per utrymme.

Ansvar

Värden är ensamt ansvarig för förvaringsutrymmet. Budkeep har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd tillhandahåller genom Tjänsten. Värden är skyldig att följa vid var tid tillämplig lagstiftning. Vidare ansvarar Värden för att denne har rätt att förvara Gästens lösöre i det annonserade utrymmet.

Om ett annonserat utrymme blir otillgängligt eller villkoren för annonsen förändras, ska Värden uppdatera eller ta bort annonsen snarast. Budkeep förbehåller sig rätten att inaktivera en inaktuell annons om en Värd inte gör detta inom rimlig tid.

En Värd får inte marknadsföra annat än det utrymme som önskas förmedlas genom Budkeeps plattform. Annan typ av reklam eller att infoga hyperlänkar i annonsen kopplade till en extern webbsida eller liknande är förbjudet.

Värden, inte Budkeep, är ensam ansvarig för att Gästen får lämna sitt lösöre i det aktuella förvaringsutrymmet. Värden garanterar att Värden har rätt att låta Gäster förvara lösöre i sitt förvaringsutrymme via Tjänsten enligt samtliga tillämpliga lagar och eventuella avtal mellan Värden och tredje man. Värden ansvarar för att annonsering av förvaringsutrymme sker på ett riktigt sätt som reflekterar verkligt skick och egenskaper för aktuellt förvaringsutrymme.

Om tillhandahållandet av förvaringsutrymme som Gästen betalat för inte fullföljs på grund av omständigheter som Värden svarar för (t.ex. överbelastning eller överbokningar) och Gästen riktar krav mot Budkeep, är Värden ansvarig för att ersätta Budkeep för våra kostnader och eventuella skador. Om Gästens egendom lider skada eller förlust med anledning av omständighet som Värden ansvarar för, ska Värden utge ersättning till Gästen för sådan skada.

Värden ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och företagsspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Värden misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Värden omedelbart ändra lösenordet till sitt användarkonto och kontakta oss. Värden får inte överlåta sitt användarkonto till något annat företag, person eller organisation.

Värden ansvarar för att kontrollera legitimation på Gästen när Gästen överlämnar sitt lösöre till Värden.

5. Gästens skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 5 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Gäst. Budkeep tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att hitta olika typer av förvaringsutrymme som Värdar tillhandahåller.

Alla erbjudanden som presenteras via Tjänsten innebär icke-bindande erbjudanden om inte annat anges. Erbjudandena gäller i mån av tillgänglighet.

Ansvar

Gästen ansvarar för all aktivitet som sker under Gästens användarkonto.

Gästen är skyldig att erlägga den förvaringsavgift som överenskommits mellan Värden och Gästen med iakttagande av regleringen i punkt 9.2 nedan.

Gästen ansvarar för att det lösöre som ska förvaras i utrymmet inte är förbjudet lösöre så som t.ex. levande eller döda djur och insekter, vapen, vapendelar, sprängämnen och ammunition, lättantändliga-, explosiva-, radioaktiva- och brandfarliga ämnen, narkotika, droger och mediciner, alkoholhaltiga drycker och tobak, mänskliga kvarlevor inklusive aska; levande växter, färskvaror och avfall, giftiga, frätande och smittförande ämnen, komprimerade och kondenserade gaser, ruttna-, mögliga-, fuktiga- eller infekterade objekt, föremål som avger rök eller stark lukt, värdehandlingar, kontanter, kredit- eller bankkort och värdepapper, identitetshandlingar, gods som kan ogiltigförklara en försäkring för utrymmet eller objekten; eller andra enligt lag förbjudna objekt eller som kan förorsaka olägenhet för Värden eller andra.

I övrigt får det lösöre som magasineras inte strida mot dessa Användarvillkor eller vid var tid gällande svensk lag. Även annat lösöre som inte är specificerat under benämning förbjudet lösöre kan vara förbjudet att magasinera. Vid frågor kring om det Gästen vill förvara utgör förbjudet lösöre, kontakta Budkeep.

Gästen försäkrar att förvaringsutrymmet används till att förvara lös egendom som inte strider mot Användarvillkoren. Förvaringsutrymmet får inte heller användas för andra ändamål än det som avses i Avtalet mellan Värden och Gästen.

Gästen försäkrar att det som förvaras i utrymmet är antingen något som denne har äganderätt/full förfoganderätt över eller har skriftlig fullmakt att magasinera för någon annans räkning.

Det är Gästens ansvar att tillse att det finns en försäkring som täcker för det magasinerade lösöret.

Om Gästen har betalat avgiften för ett förvaringsutrymme som Värden erbjudit att tillhandahålla via Tjänsten, men Gästen inte skulle få tillgång till Värdens förvaringsutrymme ska Gästen vända sig direkt till Värden enligt Avtalet mellan Gästen och Värden.

Användning

Gästen ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Gästen misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Gästen omedelbart ändra sitt lösenord och kontakta oss. Om Värden eller Värdens förvaringsutrymme lider skada med anledning av omständighet som Gästen ansvarar för, ska Gästen utge ersättning till Värden för sådan skada. Budkeep har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd tillhandahåller genom Tjänsten.

Gästen ansvarar för att hämta allt sitt lösöre, vid överenskommen avtalstids utgång. Om Gästen inte hämtat upp sitt lösöre i utrymmet, vid avtalstiden utgång, kan Gästen debiteras ytterligare förvaringsutgifter.

6. Recension

Gäster och Värdar har möjlighet att betygsätta varandra efter genomförd förvaring av lösöre i ett förvaringsutrymme. Omdömen och betyg publiceras i Tjänsten och är tillgängliga för övriga användare.

7. Tjänster från tredje man

Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll och/eller tjänster tillgängliga (t.ex. Facebook och Google). Applikationerna kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer som i så fall styr användarens användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av. Användaren accepterar att Budkeep inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

8. Avslutande eller avstängning av användarkonto

Användaren kan när som helst avsluta sitt användarkonto genom att välja ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Om användaren som Värd avslutar sitt användarkonto kommer Budkeep betala ut samtliga avgifter, med avdrag för serviceavgift enligt punkt 9.2 nedan, som Budkeep mottagit från Gäster på uppdrag av dig som Värd fram till det datum när du avslutar ditt användarkonto.

Budkeep förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller avsluta ett användarkonto om en användare eller någon som användaren ansvarar för bryter mot Användarvillkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Budkeep eller tredje man skada.

Budkeep har rätt att säga upp och avsluta en användares tillgång till Tjänsten med en månads uppsägningstid. I förekommande fall betalar Budkeep ut utestående avgifter enligt ovan.

9. Betalning och avgift

9.1 Serviceavgift

Budkeep tar ut en serviceavgift om 20 procent av förvaringsavgiften, ”serviceavgift”.

9.2 Betalning

Transaktioner mellan Värden och Gästen å ena sidan och mellan Budkeep och Värden å andra sidan, behandlas av Stripe som tredje part. Stripe tar emot den totala förvaringsavgiften av Gästen och betalar sedan ut den överenskomna förvaringsavgiften, med avdrag för serviceavgiften, till Värden samt serviceavgiften till Budkeep. Utbetalningen av förvaringsavgiften respektive serviceavgiften sker så fort inbetalningen har gjorts till Stripe och Värden accepterat förfrågningen från Gästen samt bekräftat access, dock senast inom sju (7) arbetsdagar. Innan utbetalning görs av Stripe, kan Värden behöva verifiera sitt konto genom att skicka in en kopia på en ID-handling. Vid betalningar via Stripes betalningstjänst tillämpas Stripes vid var tid gällande villkor.

Andra betalningsmetoder än de som Budkeep erbjuder är inte tillåtna vid användning av Tjänsten. Värden och Gästen får inte kringgå Budkeeps betalningslösning.

Användaren av Tjänsten är medvetna om att användningen av Tjänsten är förenad med avgifter. För förvaring i ett förvaringsutrymme gäller de priser som från tid till annan anges i respektive annons. Priserna ska anges inklusive eventuell mervärdesskatt. Värden är medveten om och accepterar att Värden inte kan begära högre avgift för den avtalade förvaringsperioden i ett förvaringsutrymme efter bindande bokning mellan Värden och Gästen.

10. Ansvarsbegränsningar och reklamation

Budkeep är inte part i avtalet mellan Värd och Gäst, såsom definierat i punkt 3 ovan. Budkeep har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Värd eller Gäst för avtal som Värd och Gäst ingår genom nyttjandet av Tjänsten. Budkeep har heller ingen skyldighet att tillhandahålla något förvaringsutrymme, och har heller inget ansvar avseende någon omständighet hänförlig till de förvaringsutrymmen som Värdar erbjuder genom Tjänsten. Budkeep ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor för att underlätta kommunikationen mellan Värd och Gäst.

Budkeep friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkt och indirekt skada och/eller förlust eller skador som uppstått för Värd, Gäst eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan eller förlusten uppstått och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Budkeep ansvarar i inget fall för skada på fast eller lös egendom. Budkeep friskriver sig vidare helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Värd och Gäst.

Budkeeps sammanlagda ansvar gentemot Värd respektive Gäst är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till ett belopp om 10 000 kronor.

Med förbehåll för vad som anges ovan, ska reklamation och andra anspråk avseende användningen av Tjänsten framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att användaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom tre (3) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket förfaller.

11. Uppförandekod

Budkeep förbehåller sig rätten att avsluta användares konto vid olämpligt beteende såsom exempelvis beteende som kan skada Budkeeps renommé. Budkeep förbehåller sig även rätten att ta bort annonser med innehåll som kan uppfattas som stötande. Diskriminering av användare på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är inte tillåten.

12. Ändring av Användarvillkor

Budkeep förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller design. Ändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, justeras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras.

Budkeep har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Användarvillkoren eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten. Vid väsentliga ändringar kommer användare informeras om ändringarna via e-post eller genom ett meddelande på respektive användares användarkonto. Användarens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har införts utgör ett godkännande av ändringarna.

13. Personuppgifts- och integritetspolicy

I Budkeeps personuppgifts- och integritetspolicy finns information om hur användares personuppgifter behandlas och hur dessa och användares integritet skyddas.

Policyn hanterar bl.a. följande frågor.
● Vilken information Budkeep samlar in om sina användare och grunden för den.
● Hur Budkeep samlar in information om sina användare.
● Hur Budkeep lagrar och skyddar informationen om sina användare.

Genom att använda Tjänsten godkänner användaren Budkeeps personuppgifts- och integritetspolicy.

14. Immateriella rättigheter

Allt material som Budkeep tillhandahåller via Tjänsten och andra därmed relaterade applikationer, kan vara skyddade av immaterialrättslig lagstiftning. Återgivande och mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddat material eller delar av det, förutsätter skriftligt samtycke från Budkeep.

De varumärken och/eller andra kännetecken som Budkeep äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Budkeep.

15. Länkar

Budkeep ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Budkeeps webbplatser eller applikationer till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

16. Avstängning, driftavbrott m.m.

Budkeep kan inte garantera oavbruten tillgänglighet till Tjänsten då driftavbrott kan förekomma på grund av underhållsåtgärder, utvecklingsarbete m.m., vilket innebär att Tjänstens tillgänglighet kan vara helt eller delvis begränsad. Avbrott kan ske utan föregående kommunikation men kommer om möjligt, vid längre planerade avbrott, att kommuniceras med användarna i förväg.

17. Klagomål

Om användaren är missnöjd med Tjänsten, bör användaren i första hand, till den del det berör förvaringsutrymmet, vända sig direkt till Värden. På motsvarande vis bör Värden vända sig direkt till Gästen. Önskar Värden eller Gästen kontakta Budkeep hänvisas till information under ”Kontakta oss” på budkeep.com.

18. Meddelanden

Meddelanden i anledning av dessa Användarvillkor ska skickas skriftligen till den andra parten. Om meddelanden skickas till användare, ska meddelandet skickas via Budkeeps meddelandetjänst direkt mellan användare. Ska meddelandet skickas till Budkeep används funktionen ”Kontakta oss” på budkeep.com. Meddelandet har kommit fram till mottagaren samma tid som det skickades.

19. Övrigt

Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

20. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Eventuell tvist med anledning av avtalet, ska avgöras av allmän domstol.