Information about Budkeep

Terms of use

Budkeep terms of use

Terms of use effective date 2018-11-22

The following Terms of use are currently only available in Swedish. If you do not understand the written language, please contact our customer support for further assistance by opening the live chat in your bottom right corner, sending an email to hello@budkeep.com or by phone: 079-341 40 72.

1. Definitioner med mera

1.1 Definitioner

 • Annons: En annons på budkeep.com som specificerar en medlems förvaringsutrymme som medlemmen önskar hyra ut mot kompensation.

 • Begränsad tillgång: En beskrivning av hyresgästens tillgång till utrymmet där hyresgästen får tillträde genom att komma överens med hyresvärden på förhand om en tid som passar de båda parterna.

 • Fullständig tillgång: Innebär att hyresgästen har åtkomsten till förvaringsutrymmet när helst hyresgästen önskar få tillgång till utrymmet genom att själv kunna komma åt utrymmet utan hyresvärdens närvaro.

 • Förbjudet lösöre: Objekt som inte får magasineras, t.ex. levande eller döda djur och insekter, vapen, vapendelar, sprängämnen och ammunition, lättantändliga-, explosiva-, radioaktiva- och brandfarliga ämnen, narkotika, droger och mediciner, alkoholhaltiga drycker och tobak, mänskliga kvarlevor inklusive aska; levande växter, färskvaror och avfall, giftiga, frätande och smittförande ämnen, komprimerade och kondenserade gaser, ruttna-, mögliga-, fuktiga- eller infekterade objekt, föremål som avger rök eller stark lukt, värdehandlingar, kontanter, kredit- eller bankkort och värdepapper, identitetshandlingar, gods som kan ogiltigförklara en försäkring för utrymmet eller objekten; eller andra enligt lag förbjudna objekt.

 • Förfrågan: En förfrågan från en hyresgäst om önskan att hyra ett av hyresvärden annonserat förvaringsutrymme.

 • FörvaringsutrymmeDet utrymme som hyresvärden hyr ut för magasinering av lösöre.

 • Hyra: Det nettobelopp (kostnaden för hyra efter avdrag för serviceavgift) som hyresvärden får utbetalt av Budkeep eller aktuell utbetalningsleverantör.

 • HyresgästEn medlem som via budkeep.com hyr förvaringsutrymme för magasinering av lösöre.

 • HyresvärdEn medlem som via budkeep.com hyr ut förvaringsutrymme för magasinering av lösöre.

 • Kontrakt: Dessa allmänna villkor tillsammans med det avtal som ingås via webbplatsen utgör kontraktet även kallat avtal.

 • LösöreDen egendom som hyresgästen ensam äger och önskar magasinera i annonserat förvaringsutrymme.

 • Medlem: En person som har registrerat sig som användare på budkeep.com och kan vara hyresgäst och eller hyresvärd.

 • Serviceavgift: Den avgift som Budkeep tar ut för förmedlingstjänsterna och därmed relaterad service.

 • Stripe: Den betalningslösning (även kallad utbetalningsleverantör) som Budkeep använder sig av.

 • Total avgiftDen avgift som hyresgästen tar ut för hyra av förvaringsutrymmet och den serviceavgift som Budkeep tar ut för förmedlingstjänsterna/tjänsterna.

 • Tjänsterna/Förmedlingstjänsterna: Samtliga tjänster som Budkeep erbjuder vid var tid, främst förmedling av förvaringsutrymme.


1.2 Språk

För kontraktsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.


1.3 Namn och säte

Budkeep AB

Org. nr 559179-1537

Tel. 079-341 40 72

Webbplats: www.budkeep.com

Styrelsens säte är Stockholm


2. Allmän information och tjänstbeskrivning  

Dessa villkor ("Allmänna villkor"), tillsammans med övriga vid var tid gällande villkor som finns på Budkeeps webbplats och eventuella applikationer (tillsammans kallade "Webbplatsen"), reglerar medlemmens användning av Budkeeps tjänster.

Genom att använda tjänsterna, godkänner medlemmen dessa allmänna villkor och förbinder sig att följa dem.

Budkeep rekommenderar medlemmen att läsa villkoren noggrant.

Budkeep tillhandahåller en digital plattform genom vilken medlemmen kan annonsera förvaringsutrymme för uthyrning och eller hyra annonserat utrymme. Tjänsterna består således huvudsakligen av tillhandahållande av den digitala plattformen för uthyrning och eller hyra av förvaringsutrymme för magasinering av lösöre. Tjänsterna innebär också att Budkeep hanterar all administration vad gäller drift av annonsutrymme, mottagande av inbetald hyra (via Stripe) från hyresgästen och utbetalning av hyra till hyresvärden. Medlemmen är skyldig att följa Budkeeps samtliga anvisningar och instruktioner samt villkor för nyttjande av de tjänsterna.


3. Åldersgräns och andra förutsättningar för användande av tjänsterna

För att bli medlem, måste ett användarkonto skapas först. Endast ett användarkonto är tillåtet per medlem såvida medlemmen inte fått en skriftlig tillåtelse av Budkeep. Medlemmen får inte överlåta eller på något annat sätt dela information om sitt användarkonto till annan part.


För att bli medlem måste följande villkor vara uppfyllda:

1. samtliga uppgifter i registreringsformuläret (“Registrera”) vara ifyllda.

2. allmänna villkoren ska vara godkända.

3. du skall ha fyllt 18 och ha rätt att ingå denna typ av avtal.


Budkeep kan komma behöva fler uppgifter och därför efterfråga mer information framöver för att medlemmen ska fortsätta vara medlem på webbplatsen.

Om medlemmen är ett företag, måste den som registrerar ett användarkonto för företagets räkning garantera att personen har behörighet att företräda företaget inklusive rätt att ingå avtal som tillhandahålls genom tjänsten.

Tjänsterna tillhandahålls inte till personer m.m. som tidigare har brutit mot dessa villkor och eller agerat i strid mot övriga villkor och Budkeeps Integritetspolicy eller andra relevanta lagar.


4. Tjänsten

Budkeep tillhandahåller en digital plattform(webbplats/webbplattform/plattform) genom vilken en hyresvärd kan annonsera förvaringsutrymme för uthyrning och en hyresgäst kan söka önskat förvaringsutrymme för att hyra. För att få tillgång till den digitala plattformen, tjänsten, måste medlemskap ha tecknats hos Budkeep. Medlemskapet är kostnadsfritt.


Webbplatsen utgör en plattform för medlemmarna. Genom plattformen kan medlemmarna både söka och finna men även annonsera utrymmen för magasinering av lösöre så som möbler, flyttkartonger, bilar, båtar eller förvaring av annat tillåtet lösöre.


5. Hyresavtalsparter

Parter i hyresavtalet är hyresvärden och hyresgästen, dvs. den som hyr ut ett utrymme och den som hyr utrymmet. Budkeep är således en mellanhand/förmedlare mellan hyresavtalsparterna (hyresvärden och hyresgästen) och är därmed inte part i hyresavtalet. Båda parter, dvs. hyresvärden och hyresgästen är dock medlemmar hos Budkeep.


6. Erbjudande - slutande av avtal

Varje annonsering av en hyresvärd är ett erbjudande om uthyrning till potentiell hyresgäst. Om hyresgästen svarar på erbjudandet och accepterar de föreslagna villkoren för annonseringen, kommer hyresvärden få en bokningsförfrågan via plattformen. Avsaknad av svar innebär att bokningsförfrågan har avslagits. Om hyresvärden accepterar bokningen, har avtal slutits och en bekräftelse skickas och hyresgästen ska betala hyresavgiften.


7. Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärdens beskrivning av utrymmet i annonsen måste vara korrekt och uppdateras om utrymmets specifikationer skulle förändras. De fotografier som bifogas i annonsen måste vara på just det utrymme som specificeras för uthyrning i annonsen. Budkeep förbehåller sig rätten att kräva att en annons har ett minsta antal bilder av ett visst format, storlek och upplösning. Hyresvärden får enbart lägga upp en annons per utrymme som önskas hyras ut.

När en Hyresvärd får en förfrågan av en medlem så kommer information om detta meddelas genom en notifikation på plattformen, ett e-postmeddelande eller liknande från Budkeep. Hyresvärden måste svara snarast om denne accepterar bokningen. I avsaknaden av svar inom fjorton (14) dagar så avslås bokningen. Om Hyresvärden accepterar bokningen så ingår denne ett bindande avtal med hyresgästen på de villkoren som framgår av annonsen.

De annonser som läggs upp genom webbplatsen är medlemmen bakom användarkontot helt ansvarig för. Medlemmen är skyldig att följa alla tillämpliga lagar inklusive skattemässiga krav m.m. Medlemmens skyldighet inkluderar, men är inte begränsat till, att följa regler och eller krav som kan vara tillämpbara på utrymmet från annan part så som bostadsrättsföreningens och hyresrättsföreningens bestämmelser.

Om ett annonserat utrymme blir otillgängligt eller villkoren för annonsen förändras, måste hyresvärden ta bort annonsen eller uppdatera den snarast så att annonsen visar de aktuella uppgifterna. Budkeep förbehåller sig rätten att inaktivera en annons om en hyresvärd inte gör detta inom rimlig tid.

En hyresvärd får ej marknadsföra annat än det utrymme som önskas förmedlas genom Budkeeps plattform. Annan typ av reklam eller att infoga hyperlänkar i annonsen kopplade till en extern webbsida eller liknande är förbjudet.

Den som hyr ut ett utrymme genom Budkeep är en självständig, från Budkeep oberoende part och är därmed varken anställd, partner eller agent till Budkeep.

När en hyresvärd fått en förfrågan att hyra ut sitt utrymme till en medlem eller förlänga ett befintligt avtal, är hyresvärden alltjämt bunden av de aktuella villkoren och äger därför aldrig rätt att försöka kringgå Budkeeps plattform genom att bl.a. antyda att hyresgästen ska betala på något annat sätt än genom Budkeep. Hyresvärden får inte heller kräva mer betalning av hyresgästen än vad som står i avtalet.

Hyresvärden försäkrar att denne har rätt att hyra ut det annonserade utrymmet för uthyrning, antingen genom att den har äganderätt/full förfoganderätt eller fått en skriftlig fullmakt av den rättmätige ägaren och i det fall det rör sig om hyresrätt eller bostadsrätt ska nödvändig tillåtelse erhållits från behöriga.


8. Hyresgästens skyldigheter
Hyresgästen ansvarar alltid dels för att syftet med hyran av utrymmet är att förvara lösöre dels att det som förvaras i det hyrda utrymmet är inom ramen för vad som är tillåtet gods och i övrigt inte strider med dessa villkor samt gällande svensk lag. Budkeep ansvarar inte för förbjudet lösöre. Även annat lösöre som inte är specificerat under benämning förbjudet lösöre kan vara förbjudet att magasinera. Vid eventuella osäkerhet kring förbjudet lösöre, kontakta Budkeep.

Hyresgästen försäkrar att det hyrda förvaringsutrymmet används till att förvara lös egendom som ej strider mot villkoren (se punkten 1, Definitioner, om förbjudet lösöre). Förvaringsutrymmet får inte heller användas för andra ändamål än det som avses i avtalet. Bryter hyresgästen mot det som överenskommits i avtalet, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Budkeep äger rätten att öppna och undersöka förvarat lösöre utan föregående meddelande till hyresgästen, om Budkeep misstänker att användningen av det hyrda utrymmet strider mot avtalet och eller dessa villkor. Budkeep beslutar ifall utrymmet fortsatt kan hyras. 

Hyresgästen försäkrar att det som förvaras i det hyrda utrymmet är antingen något som denne har äganderätt/full förfoganderätt över eller har skriftlig fullmakt att magasinera för någon annans räkning.

Hyresgästen är skyldig att själv teckna allriskförsäkring och se till så att magasinerat lösöre täcks av hyresvärdens hemförsäkring.


8.1. Hyresgästens skyldighet vid avflytt

Hyresgästen ska vid avflytt utrymma och iordningsställa det hyrda utrymmet till ursprungligt skick.


Om Hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter vid avflytt, har hyresvärden rätt att vidta följande åtgärder efter att två (2) påminnelser har skickats till hyresgästen och Budkeep har informerats härom:

1 - hyresvärden har rätt att avlägsna lämnat och ej hämtat lösöre och eller

2 - hyresvärden har rätt att sälja lämnat och ej hämtat lösöre när det har förflutit tre (3) månader efter datumet för andra påminnelsen. Hyresvärden har då rätt att ur influtet medel ta ut hyra för perioden (3 månader) och för faktiska omkostnader i samband med försäljning och iordningsställande av utrymmet. Ur nämnda medel ska hyresvärden betala serviceavgift till Budkeep.


8.2 Avflyttning

När hyresperioden (avtalstiden) har löpt ut, och godkänd förlängning om ny hyresperiod inte gjorts, skall avflyttning ske från det hyrda förvaringsutrymmet och utrymmet ska vara helt tömt och återställt i ursprungligt skick. Skräp och dylikt ska forslas bort av hyresgästen om inte annat är överenskommet parterna mellan.


8.3. Tidigarelagd avflyttning

Avflytt kan ske tidigare än vad som avtalats ursprungligen. För tidigarelagd avflytt, krävs en skriftlig uppsägning. Avflytt sker då i enlighet med vad som sägs i punkten 9.2.


9 Uppsägning

9.1 Uppsägning innan hyresperioden har påbörjats (Tidigarelagd avflytt)

Både hyresgästen och hyresvärden har möjlighet att säga upp ingånget avtal före hyresperiodens början inom fem (5) arbetsdagar från det att avtalet har ingåtts. För att säga upp avtalet, ska Budkeep kontaktas via “Kontakta oss” på www.budkeep.com och beskriva det aktuella ärendet. Vid det fall betalning redan har erlagts av hyresgästen, kommer den planerade utbetalningen till hyresvärden avbrytas och erlagda belopp återbetalas till hyresgästen.


9.2 Uppsägning efter hyresperiodens början

Både hyresgästen och hyresvärden har möjlighet att säga upp ingånget avtal efter att hyresperioden har påbörjats. Uppsägningen ska vara skriftlig och vara ställd till Budkeep. När uppsägningen meddelats följs detta av trettio (30) dagars uppsägningstid. Under uppsägningstiden, måste utrymmet fortsatt vara tillgängligt för hyresgästen och under denna tid måste hyran betalas, oavsett om utrymmet använts av hyresgästen eller ej. Hyresvärden kommer få betalt för hela perioden fram till avflytt.


9.3 Omedelbar uppsägning

Budkeep och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det hyrda utrymmet används för annat ändamål, i strid mot avtalet och villkoren. Felaktig användning kan bl.a. vara följande:

 • förvaring och eller misstanke om förvaring av förbjudet gods och eller

 • bedrivande av och eller misstanke om bedrivande av brottslig verksamhet.

Hyresgästen ges möjlighet att bemöta misstankarna, snarast efter att uppsägningen ha skett, och ges därför möjlighet att yttra sig om det finns indikationer som kan ge stöd för hyresgästens eventuella invändningar.

Vid misstankar om förvaring av gods som kan involvera brottslig verksamhet, är hyresvärden skyldig att meddela relevanta myndigheter omedelbart.

Budkeep och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om hyresgästen inte betalar hyran i tid och det har förflutit fjorton (14) dagar sedan påminnelse har skickats till hyresgästen.

Hyresvärden förbehåller sig rätten att neka hyresgästen tillgång till förvaringsutrymmet tills de uteblivna betalningarna är reglerade.

Hyresgästen ges tre (3) dagars varsel att utrymma förvaringsutrymmet.

Hyresvärden har rätt att ta ut avgifter och utöva någon annan åtgärd som är tillåtet enligt lag tills de utestående avgifterna har betalats.


10 Budkeeps skyldigheter och rättigheter

10.1 Betalning

Transaktioner mellan hyresvärd och hyresgäst å ena sidan och mellan Budkeep och hyresvärden å andra sidan, behandlas av Stripe som tredje part. Stripe tar emot den totala hyresavgiften av hyresgästen och betalar sedan ut den överenskomna hyran med avdrag för serviceavgiften till hyresvärden och serviceavgiften till Budkeep. Utbetalningen av hyran respektive serviceavgiften sker så fort inbetalningen har gjorts till Stripe och senast inom sju (7) arbetsdagar. Innan utbetalning görs av Stripe, måste hyresvärden verifiera sitt konto genom att skicka in en kopia på en ID-handling.

Den totala avgiften för hyra utgörs av hyran och Budkeeps serviceavgift. Hyran ska betalas månatligen i förskott. Betalning ska ske så snart avtal har ingåtts, vid betalning första gången. Betalning, efter första betalningen, göras så att inbetalningen är Stripe tillhanda sista bankdagen i månaden för därefter kommande månadshyra.

Andra betalningsmetoder än de som Budkeep erbjuder är inte tillåtna. Hyresgästen får inte försöka kringgå Budkeeps plattform genom att t.ex. antyda att betalning ska ske på något annat sätt. Den totala avgiften ska därför betalas via Stripe.


10.2 Avgift

Budkeep tar ut en procentuell avgift på det totala beloppet för erbjudna tjänster, serviceavgift. Budkeep förbehåller sig rätten att ändra serviceavgiften. För aktuell serviceavgift, vänligen se aktuell prislista på www.budkeep.com.


10.3 Uppförandekod

Budkeep förbehåller sig rätten att stänga ned medlemmars konton vid olämpligt uppförande och ta bort stötande annonser om medlemmen agerar i strid mot de värden som Budkeep står för. Budkeep står för jämställdhet och tolerans och fördömer diskriminering mot medlemmar. Vidare värnar Budkeep medlemmarnas integritet och verkar för höga etiska och moraliska värden. Användare av webbplatsen är skyldig att behandla andra användare med respekt och inte på något sätt agera i strid mot uppförandekoden. Agerande i strid mot uppförandekoden, ger Budkeep rätt att utesluta medlemmen.


10.4 Garanti

Budkeep garanterar inte att medlemmarna finner önskat utrymme för hyra och eller lyckas hyra ut ett annonserat utrymme. Budkeep varken rekommenderar eller stödjer enskilda medlemmar eller särskilda annonser.


11. Begränsningar av Budkeeps ansvar

Budkeep äger inga förråd, parkeringsplatser, båtförvaringsutrymmen eller annat typ av utrymme som annonseras på plattformen. Budkeep godkänner inte och kontrollerar inte de utrymmen som annonseras på webbplatsen eller användarna som registreras. Avtal mellan användare som kommit i kontakt med varandra via plattformen sker därför helt på egen risk och det är varje användares ansvar att kontrollera det som behöver kontrolleras innan ett avtal ingås.

Budkeep ger inga garantier, avseende fullständigheten eller riktigheten av lämnad information, inklusive uppladdade bilder gällande utrymmet som hyresvärdet annonserar för uthyrning på plattformen. Budkeep har således inte kontroll och varken inspekterar, stödjer, godkänner eller kontrollerar tillgänglighet, tillstånd eller kvalitet av annonserade utrymmen och ej heller riktigheten, gångbarheten, sanning eller fullständigheten hos den information som tillhandahålls av hyresvärden. Hyresgästen uppmanas därför kontrollera och vidta eventuella nödvändiga försiktighetsåtgärder innan avtal ingås med hyresvärden.

Budkeep ersätter varken för direkta eller indirekta skador som kan uppkomma på grund av hyresförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden.


12. Ändring av Allmänna villkor

Budkeep förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Budkeep ska meddela ändringar i villkoren minst 30 dagar innan dessa ska börja gälla. Ändringarna meddelas genom att de nya villkoren publiceras på www.budkeep.com innan dessa ska börja gälla. Om medlemmen inte godkänner ändringarna, har medlemmen rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs, anses medlemmen ha godkänt ändringarna.

Pågående avtal, dvs. befintliga hyreskontrakt, kommer dock att gälla till dess tiden för hyran har löpt ut.

Medlemmen förbinder sig att följa vid var tid gällande allmänna villkor.


13. Personuppgifts och integritetspolicy

I Budkeeps personuppgifts- och integritetspolicy finns information om hur medlemmars personuppgifter behandlas och hur dessa och medlemmens integritet skyddas när medlemmen använder tjänsterna.

Policyn hanterar bl.a. följande frågor.

 • Vilken information Budkeep samlar in om sina medlemmar och grunden för den.

 • Hur Budkeep samlar in information om sina medlemmar.

 • Hur Budkeep lagrar och skyddar informationen om sina medlemmar.

Budkeeps personuppgifts och integritetspolicy måste godkännas och respekteras om man vill registrera sig som medlem och användare av tjänsterna.


14. Säkerhet

Hyresgästen är i enlighet med avtalet bunden till att följa de eventuella säkerhetsvillkor som angetts av hyresvärden. Om nycklar eller liknande har getts till hyresgästen, är denne skyldig att säkert förvara dessa. Om dessa tappats bort av hyresgästen och eventuellt lås eller dylikt behöver bytas ska, hyresgästen dels omedelbart informera hyresvärden detta dels hämta samtycke till att åtgärda problemet. Kostnaden för godkända och vidtagna åtgärder betalas av hyresgästen.


15. Skada av lösöre och eller förvaringsutrymme

Vid skada av lösöre på grund av skada av förvaringsutrymmet, är hyresvärden ansvarig för att förvarad lösöre återlämnas till hyresgästen i samma skick som när hyresgästen magasinerade lösöret.

Budkeep rekommendera hyresgästen att fotografera det magasinerade lösöret.


16. Försäkring

Det är hyresgästens ansvar att ha en försäkring som täcker för det magasinerade lösöret i sin helhet. Budkeep rekommenderar att hyresgästen kontaktar sitt försäkringsbolag och tar reda på om vad som gäller och i förekommande fall komplettera med relevant försäkring.


17. Immateriella rättigheter

Allt material som Budkeep har lagt ut på webbplatsen och eller plattformen för tjänsterna och andra därmed relaterade applikationer, kan vara skyddade av immaterialrättslig lagstiftning. Återgivande och mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddat material eller delar av det, förutsätter skriftligt samtycke av Budkeep. De varumärken och eller andra kännetecken som Budkeep äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Budkeep.


18 Länkar

Budkeep ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Budkeeps webbplatser eller applikationer till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Medlemmen tar risken för användning av sådana webbplatser.


19 Avstängning, driftavbrott m.m. (avbrott)

Budkeep kan inte garantera oavbruten tillgänglighet till vare sig webbsidan eller plattformen då driftavbrott kan förekomma på grund av underhållsåtgärder, utvecklingsarbete m.m., vilket innebär att webbplatsen och eller plattformens tillgänglighet kan vara helt eller delvis begränsad. Avbrott kan ske utan föregående kommunikation. Om avbrottet kan förutses och det kan antas att det har mer än ringa betydelse för medlemmen, ska Budkeep lämna information om avbrottet i förväg på Budkeeps webbsida.


20 Förbud mot överlåtelse

Medlemmen äger inte rätt att överlåta eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan.


21. Skatter

Budkeep erbjuder varken råd eller hjälp med skatterättsliga frågor. Varje medlem ansvarar för att hantera eventuella skatter som kan uppkomma i samband med uthyrning av annonserat utrymme. Genom att acceptera dessa villkor är varje medlem införstådd med och accepterar att medlemmen är skyldig att följa och tillämpa aktuell skattelagstiftning inklusive inbetalning av eventuella skatter och att Budkeep inte tar något ansvar för medlemmens hantering av skattemässiga frågor.


22 Klagomål

Om medlemmen är missnöjd med tjänster som detta avtal reglerar, bör kunden i första hand, till den del det berör det hyrda utrymmet, vända sig direkt till hyresvärden i första hand. På motsvande vis ska hyresvärden vända sig direkt till hyresgästen. Möjlighet finns också att kontakta Budkeep direkt via ”Kontakta oss” på budkeep.com.   


23 Tillämplig lag och domstol

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Eventuell tvist med anledning av avtalet, ska avgöras av svensk domstol.